Statut

ROZDZIAŁ 1
Nazwa koła

Art. 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej.

ROZDZIAŁ 2
Teren działania i siedziba

Art. 2. Koło działa na Wydziale Inżynierii Lądowej.
Art. 3. Siedzibą koła jest budynek Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej Al. Armii Ludowej 16.

ROZDZIAŁ 3
Postanowienia ogólne

Art. 4. Koło działa na podstawie niniejszego statutu i przepisów prawa obowiązujących na terenie jego funkcjonowania.
Art. 5. Koło korzysta z osobowości prawnej Politechniki Warszawskiej.
Art. 6. Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej (zwane dalej KNIK) jest organizacją studencką zrzeszającą ludzi chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie inżynierii komunikacji.
Art. 7. Celem koła jest:
1) poszerzanie wiedzy członków KNIK w zakresie zagadnień inżynierii komunikacji,
2) propagowanie wiedzy w zakresie zagadnień inżynierii komunikacji wśród osób nie należących do KNIK.
Art. 8. Do osiągnięcia powyższych celów KNIK dąży przez:
1) organizowanie wyjazdów, wymian naukowych studentów, wykładów, seminariów, zjazdów,
2) prowadzenie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych,
3) wymianę danych z innymi ośrodkami uniwersyteckimi,
4) naukową współpracę z firmami branży komunikacyjnej,
5) inspirowanie tematyki ćwiczeń, prac przejściowych oraz prac dyplomowych,
6) prowadzenie strony internetowej KNIK.

ROZDZIAŁ 4
Członkostwo

Art. 9. Członkiem zwyczajnym KNIK może być każdy student Politechniki Warszawskiej zainteresowany problematyką naukową KNIK.
Art. 10. Członkiem honorowym KNIK może być absolwent PW lub zatrudniony w niej nauczyciel akademicki, a także osoba, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju KNIK.
Art. 11. Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu KNIK.
Art. 12. Członek zwyczajny KNIK ma prawo:
< 1) czynnego uczestnictwa w pracach KNIK,
2) korzystania z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której afiliowane jest KNIK,
3) udziału w Walnym Zebraniu,
4) czynne i bierne prawo wyborcze
Art. 13. Członek zwyczajny KNIK ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień statutu KNIK oraz uchwał Zarządu,
2) aktywnie uczestniczyć w działalności KNIK,
3) wywiązywać się z powierzonych mu prac,
Art. 14. Członkostwo wygasa na skutek:
1) wykluczenia w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu w przypadku postępowania członka KNIK sprzecznego ze statutem KNIK, statutem PW lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta PW,
2) wykreślenia dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez członka KNIK statusu studenta PW lub na wniosek samego członka.

ROZDZIAŁ 5
Organy KNIK

Art. 15. Organami KNIK są:
1) Zarząd liczący 3 osoby,
2) Walne Zgromadzenie.
Art. 16. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie na okres 1 roku akademickiego.
Art. 17. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący Zarządu oraz Skarbnik i Sekretarz.
Art. 18. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie KNIK,
2) organizowanie i kierowanie pracą KNIK,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
4) ustalanie wysokości składek członkowskich.
Art. 19. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) określenie kierunków pracy KNIK,
2) wybór oraz wcześniejsze odwołanie Zarządu,
3) zatwierdzanie wystąpień Zarządu do władz uczelni lub organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania uczelni,
Art. 20. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej 1 raz w roku.
Art. 21. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołać może również Opiekun Naukowy – na wniosek 10 % członków.
Art. 22. Uchwały organów KNIK zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Członkowie honorowi mają wyłącznie głos doradczy.
Art. 23. Kadencja Opiekuna Naukowego jest bezterminowa.
Art. 24. Do kompetencji Opiekuna Naukowego należy:
1) zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez KNIK i merytoryczna pomoc w ich realizacji,
2) zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów KNIK.
Art. 25. Uchwały lub jednostronne decyzje organów KNIK mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, statutem PW oraz gdy naruszają powagę i interes uczelni.

ROZDZIAŁ 6
Majątek i finanse

Art. 26. Praca organów KNIK ma charakter społeczny.
Art. 27. Dla realizacji swoich celów koło korzysta ze środków finansowych:
1) przyznanych przez uczelnie z jej budżetu,
2) adresowanych na KNIK, a przekazanych przez donatorów na konto uczelni,
3) wypracowanych przez członków KNIK i przekazanych na konto uczelni na podstawie umów zawieranych przez uczelnię z innymi podmiotami,
Art. 28. Dla ważności dokumentów finansowych wymagane są podpisy Przewodniczącego Zarządu i Skarbnika.

ROZDZIAŁ 7
Zasady dokonywania zmian statutu i rozwiązania koła

Art. 29. Rozwiązanie KNIK następuje na drodze:
1) uchwały Walnego Zgromadzenia,
2) decyzji Rektora podjętej na wniosek Opiekuna Naukowego, gdy działalność KNIK przynosi szkody uczelni,
3) wykreślenie z rejestru – gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z Rejestrem Kół Naukowych.
Art. 30. Statut KNIK ulega zmianie na wniosek Zarządu poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia zatwierdzoną przez Rektora.