Działalność


Podstawą działalności Kola Naukowego Inżynierii Komunikacyjnej są wyznaczone przez założycieli Koła jego cele i zadania, do których należy:
» Samokształcenie Członków w zakresie następujących dziedzin:
» planowania systemów transportu (dróg, kolei, transportu),
» planowania miejskich układów komunikacyjnych
(układy drogowe, uliczne i miejskiego transportu zbiorowego),
» zasad i przepisów projektowania dróg,
» organizacji i sterowania ruchem miejskim oraz komunikacji miejskiej,
» projektowania i eksploatacji lotnisk,
» analiz bezpieczeństwa ruchu.
» Dyskutowanie i prezentowanie prac dyplomowych członków Koła,
» Organizowanie wyjazdów naukowych,
» Organizowanie wymiany naukowej studentów z innymi ośrodkami uniwersyteckimi
w kraju i zagranicą,
» Organizowanie wymiany danych, opinii i osiągnięć w ww. dziedzinach z innymi ośrodkami uniwersyteckimi w kraju i zagranicą,
» Organizowanie wykładów, seminariów i innych form kształcenia,
» Zbieranie informacji i propagowanie wiedzy w zakresie tzw. inteligentnych systemów transportowych,
» Prowadzenie strony Internetowej Koła,
» Prowadzenie profili Koła na portalach społecznościowych.